Hazai és nemzetközi kapcsolatok

A Nemzetgazdasági Minisztérium felelősségi területei közé tartozik többek között a nemzeti pénzügyi szolgáltatások, pénz-, tőke-, és biztosítási piac szabályozása, a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszerének kialakítása. Az EXIM az NGM tevékenységéhez a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok, a gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és garanciaprogramok, valamint a KKV-k finanszírozására vonatkozó kamattámogatott hitel-, tőke- és garanciaprogramok kidolgozásában való közreműködés útján és azok lebonyolítása révén is kapcsolódik.

A Magyar Bankszövetség a hazai bankok érdekképviseleti szerve, a banki közösség hivatalos álláspontjának koordinátora és képviselője. A szövetség legfontosabb feladata a tagjait érintő szakmai érdekek képviselete. A szakmai álláspontok kialakítása érdekében a Magyar Bankszövetség a bankok szakértőiből álló munkabizottságokat alakít.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felelősségi területei közé tartoznak elsősorban a diplomácia, külpolitika és nemzetközi kapcsolatok vezető koordinációja, a Kormány számára kiemelkedő fontosságú szervezetekben való részvétel irányítása, a külső biztonságpolitika vezetése. Az EXIM a KKM tevékenységéhez elsősorban a kevésbé fejlett államok irányába történő fejlesztési célú támogatások és segélyek lebonyolítása révén kapcsolódik.

A Pénzügyminisztérium felel elsősorban a magyar gazdaság versenyképességéért, a foglalkoztatáspolitika fejlesztéséért, az államháztartás és a költségvetés rendjéért, valamint az adó- és pénzpolitika mellett a közép- és hosszú távú gazdasági stratégiáért. A Pénzügyminisztérium, mint a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok vezető minisztériuma, vezetése alatt vesz részt az EXIM a nemzetközi szabályozási fórumok munkájában, ezen kívül a nemzetközi szabályok magyar jogszabályokba való átültetése is szoros minisztériumi együttműködés mellett történik.

A Nemzeti Befektetési Ügynökséget (HIPA) a magyar Kormány azért hozta létre, hogy a szervezeten keresztül professzionális segítséget nyújtson a Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak.

Feladata a Kormány fő befektetésösztönzési céljainak teljesítése, egyúttal a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok előmozdítása.

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. célja elősegíteni a magas hozzáadott értékű, nemzetközileg is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító hazai kis- és középvállalkozások exporttevékenységének bővülését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fő célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az elsődleges célját nem veszélyeztetve az MNB hozzájárul a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartásához, növeli annak ellenálló képességét, biztosítja fenntartható hozzájárulását a gazdasági növekedéshez, és támogatja a kormány gazdaságpolitikáját a rendelkezésre álló eszközökkel. Az MNB látja el a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletét és ellenőrzését a jogszabályoknak, valamint a szakmai és etikai normáknak megfelelően.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a magyar demokratikus államberendezkedés garanciális alapintézménye. Elsődleges feladata, hogy megállapításaival, javaslataival támogassa a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodást, valamint elősegítse a jól irányított állam kiépítését, a megfelelő kormányzást. Az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerveként az Állami Számvevőszék célja az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott, hatékony működésének szolgálata, fejlesztésének támogatása, a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése.

Az ÁSZ felügyeleti szervként rendszeresen ellenőrzi az EXIM prudens és átlátható működését, valamint a tevékenysége során felhasznált állami javak átláthatóságát és a felhasználások jogosságát.

A Kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése, elsősorban az európai integrációra való felkészítés valamint együttműködési lehetőségek kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel. Említésre méltó a kamarák közti nemzetközi kapcsolat – már szinte minden környező országgal született kétoldalú együttműködési megállapodás – továbbá az MKIK csatlakozott a CEFTA országok kamaráinak multinacionális együttműködését biztosító egyezményhez. 1996-tól működik Budapesten a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága (ICC Hungary).

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elsődleges feladata a gazdaságfejlesztés és a fővárosi cégek általános gazdasági érdekképviselete, együttműködik a helyi gazdaság fejlődésének erősítésében, valamint a főváros és a kerületek ipar- és kereskedelempolitikájának kialakításában.

Az intézet a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alatt folytat nemzetközi és külügyi tárgyú kutatásokat.

A hatósági feladatokat ellátó Hivatal Kereskedelmi Hatósága, Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága, Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága, Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága valamint Metrológiai Hatósága révén látja el a belföldi és exportkereskedelem feletti ellenőrzési feladatait. Az EXIM működéséhez az egyes exportcélországokra vonatkozó szankciós szabályok alkalmazásáról való tájékoztatás és a kapcsolódó exportőri követelmények teljesülésének igazolása révén kapcsolódik.

Refinanszírozott hazai kereskedelmi bankok

A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetének 1996 óta tagja Magyarország, amely a 34 tagállammal, valamint megfigyelő országokkal együtt összesen 70 állammal dolgozik számos területen multilaterális megállapodások és irányelvek kidolgozásán. A szervezet emellett statisztikai, makro-ökonómiai és kereskedelmi témájú elemzéseket is készít, és tesz rendszeresen közzé. Az 1978-ban létrejött hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodás és a kapcsolódó környezeti, fenntarthatósági és átláthatósági szabályok meghatározók az EXIM működésében.

Az uniós csatlakozást követően az állami hátterű exporthitelezés és exporthitel-biztosítás felügyeletét az Európai Bizottság Versenypolitikai és a Kereskedelem-politikai Főigazgatósága megosztva látja el, előbbi az állami támogatásokra, míg utóbbi a két éven túli ügyletekre vonatkozó szabályozás kialakításában és a kapcsolódó gyakorlat ellenőrzésében tölt be aktív szerepet. A tagállami érdekképviseletet az EXIM az Európai Tanács exporthitelezési döntés-előkészítő munkacsoportjában végzi a Pénzügyminisztérium vezetése mellett.

A Berni Unió az állami tulajdonú exporthitel-biztosító társaságokat tömörítő egyik meghatározó nemzetközi szervezet. A Prágai Klubbal együtt több mint 70 tagot számláló nemzetközi intézménynek 2000 óta a Magyar Exporthitel Biztosító is teljes jogú tagja. A Berni Unió az exporthitel-biztosítás egységes alapelveinek nemzetközi elfogadásáért alakult, valamint a tagok közötti információ- és tapasztalatcsere fontos fóruma. A szervezet kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely tagszervezetei és azok országai számára nemzetközi szakmai jelenlétet biztosít.

 

 

Az 1956 óta működő Európa Tanács Fejlesztési Bank (CEB) Európa legrégebben létrehozott multilaterális fejlesztési bankja. A bank tevékenysége jelenleg a

 • társadalmi kohézió erősítésére,
 • a környezetvédelem elősegítésére,
 • az emberi erőforrás fejlesztésére,
 • továbbá a mikro-, kis- és középvállalatok támogatására koncentrál.

Az Eximbank a hazai mikro-, kis- és középvállalati szektor finanszírozásának további erősítése érdekében 2015 júliusában 50 millió euró összegű hitelkeret-szerződést kötött a szervezettel.

Az EXIM 2012 júniusában kezdte meg a tárgyalásokat a világ legnagyobb exporthitel-ügynökségével, a Kínai Eximbankkal. Azóta számos együttműködés jött létre a két intézmény között, a megállapodást követően 2013 novemberében került aláírásra az Eximbank csatlakozása 30 millió dollár értékben a Kínai Eximbank által szponzorált 500 millió dolláros alaptőkével induló Kína és Közép-Kelet-Európai Befektetési Alaphoz. Az Alapban elért kiemelt szerepünknek megfelelően lehetőség nyílik tőkeigényes hazai vállalkozások forrásszerkezetének javítására.

Az Európai Beruházási Bank (EIB) az Európai Unió tagállamainak tulajdonában áll. A szervezet egyik fő küldetése az Európai Unió céljainak további támogatása a tagállamok konkrét projektjeinek hosszú távú finanszírozásával. Az Eximbank több alkalommal kötött megállapodást a nemzetközi intézménnyel:

 • 2013-ban és 2014-ben 100 millió euró, illetve 200 millió euró refinanszírozási keretszerződéseket kötött az EIB–vel EU-s tagországokban terjeszkedést fontolgató hazai exportőrök támogatása érdekében
 • 2017-ben az EIB és az Eximbank egy 400 millió euró összegű megállapodást írt alá a kevesebb, mint 3 000 munkavállalót foglalkoztató vállalkozások finanszírozásának céljából
 • 2020-ban a koronavírus-járvány negatív hatásainak mérséklése érdekében 100 millió eurós megállapodás jött létre, amely a kkv-szektor munkahelyeinek megőrzéséhez járult hozzá
 • 2023 elején 100 millió eurós refinanszírozási megállapodást írtak alá az EIB és az EXIM fenntartható stratégiájával összhangban, amely az EXIM zöldfinanszírozási keretének támogatását és a kapcsolódó projektek finanszírozását célozza

2014. március 19-én az EXIM egy Együttműködési Alapot, úgynevezett Trust Fundot hozott létre a Világbank-csoporthoz tartozó International Finance Corporationnel (IFC), amely segítségével a hazai exportőr kkv-k könnyebben kapcsolódhatnak be az IFC által finanszírozott projektekbe. Az EXIM a Trust Fund aláírásával úttörő szerepet tölt be a közép- és kelet-európai régióban. A 2020 végén lejárt Együttműködési Megállapodást – az elért eredményeket figyelembe véve – 2021 elején meghosszabbítottuk újabb három évvel.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 1991 óta támogatja Magyarország piacgazdasággá történő átalakulását. A bank ország- és szektorstratégiákat fogalmaz meg a felzárkóztatás érdekében és ezeket folyamatosan megújítja. Magyarországon elsősorban:

 • a pénzügyi szektor stabilitásának megerősítését,
 • a közlekedés-szállítási szektor hatékonyságjavítását
 • és az energiaellátás fejlesztését támogatja.

Az EXIM közreműködésével célul tűzte ki Magyarország – mint a technológia és szakképzettség-igényes termékek exportplatformja – szerepének megerősítését és kiterjesztését.

Az Európai Állami Bankok Szövetsége (EAPB) tagjai többek között

 • pénzügyi intézmények,
 • finanszírozási ügynökségek,
 • állami bankok,
 • illetve egyéb hasonló szervezetek, amelyek az EU tagállamaiban, Svájcban vagy az EU gazdasági övezetben működnek.

Az EAPB tagjai – köztük az EXIM is – közel 100 pénzügyi intézményt képviselnek számos európai országból. Az európai piaci részesedésük körülbelül 15%-ot tesz ki, összesített mérlegfőösszegük 3 500 milliárd euró és közel 190 ezer munkavállalót reprezentálnak.

A Közép-és Kelet-Európai Bankszövetség (BACEE) 1996-ban jött létre. Székhelye Budapesten van. Fő célja a régióban megvalósuló üzleti expanzió elősegítése, különös tekintettel a régió magas kockázati besorolású államaira. A szervezet országokra és bankokra vonatkozó elemzéseket készít és információt szolgáltat a közép-kelet-európai régió államairól és az azokban működő pénzügyi intézményekről.

Az ICC Hungary a párizsi központú International Chamber of Commerce közép-európai térségben elsőként létrehozott nemzeti bizottsága. Az ICC Hungary közhasznú egyesület, tagszervezeteinek száma jelenleg 50, tagjai:

 • országos szervezetek,
 • kamarák,
 • szövetségek,
 • nagyvállalatok,
 • bankok,
 • egyéni ügyvédi irodák,
 • vállalkozások.

Az EXIM az ICC Hungary teljes jogú tagjaként részt vesz a tagállami álláspontok exporthitelezéshez, garanciához vagy biztosításhoz kapcsolódó elkészítésében, működése során pedig figyelembe veszi a kiadott szokványokat (Incoterms 2010, URDG 758) és kialakított legjobb gyakorlatot.

A francia Coface hitelbiztosító által alapított céginformációs szolgálat nyújt segítséget az EXIM számára a külkereskedelmi szerződés szerinti külföldi vevők hitelképességének bevizsgálásában. Társaságunk nemcsak forrásként használja a kiterjedt adatbázist, hanem évek óta aktív adatszolgáltatója is a hálózatnak, mely világszere 44 millió vállalatról nyújt naprakész hitelinformációt.

Az ICISA Hitelbiztosítást és kezesi biztosítást nyújtó nem állami tulajdonú cégek nemzetközi szövetsége. A szervezet tagjai számára nyílt információcserét tesz lehetővé, a biztosítási szektort nemzetközi színvonalon képviseli. A hitelbiztosítás és kapcsolódó témákban magas színvonalú szakmai anyagait nemcsak a tagok, hanem más vállalatok is megrendelhetik, tanácsadóként közreműködik nemzetközi és multinacionális vállalatok üzleti, jogi megoldásainak kidolgozásában.

A korábbi években az alábbi intézményekkel írtunk alá együttműködési megállapodást:

 

Export-Import Bank of India, Roseximbank, Türk Eximbank, Szaúdi Fejlesztési Alap, International Bank of Azerbaijan, Export Development Bank of Egypt, National Bank of Egypt, Housing Bank of Jordan, Bank Bumiputera, Bank Mandiri, Moroccan Foreign Trade Bank, Trade and Development Bank of Mongolia, Vnesheconombank, Eximbank of Russia, Corporacion Financiera de Desarrolo S.A. Lima, Export-Import Bank of Thailand, Sociéte Tunisienne de Banque, Brazilian Development Bank

Atradius, Axa Re – Partner Re, Bank of Moscow, COFACE, Credit Lyonnais, ECG Egypt, ECGC India, ECIO, EGAP, EGCD (UKEF), EXIMBANK of Republic of China, EXIMBANK of Russia, EXIMBANK Romania, EXIMBANK Ukraine, EXIMBANKA SR, Gazprombank Ingosstrakh Insurance, K-SURE, KUKE, BDP Macedonia, OeKB, ONDD, Raiffeisen – MAIF – MIRIP, Swiss Re, Uzbekinvest, Vnesheconombank, Zurich Re

This site is registered on wpml.org as a development site.