HU | EN | RU
 linkedin 

Értékelés – projektek környezetvédelmi minősítése


A bank környezetvédelmi politikája értelmében nem támogat olyan ügyletet (továbbiakban: projekt), amelynek negatív, azaz a nemzetközi szabványokban és jogszabályokban előírtak szerint káros környezeti hatásai vannak, továbbá bizonyíthatóan alapvető emberi jogi normákat sért, illetve az ügylet megvalósítása jelentős üvegházgáz kibocsátást eredményez. Annak érdekében, hogy ezeket a projekteket már a finanszírozás korai szakaszában kiszűrje a bank környezeti és szociális szempontú kockázatelemzést alkalmaz.

A környezeti és szociális értékelés folyamata:

Előszűrés – a projekt átvilágítása, illetve vizsgálata, hogy az ügylet az eljárás hatálya alá tartozik-e. Az előszűrés az üzletkötés korai szakaszában történik. Az exportőrrel folytatott első információkérésnél néhány alapinformációt kérnek be az alábbi kérdések alapján:

Alapkérdés: Az ügylet az eljárás hatálya alá esik-e?
Kérdés Igen Nem
Az ügylet kockázatvállalási ideje meghaladja-e a 2 évet? (időtartama?) x
Az ügylet hadászati eszközök és mezőgazdasági alaptermékek (élőállat, gabona stb.) exportjához kötődik-e? x
Projekt alapú-e az export ügylet (export tárgyának megadása, részletes műszaki tartalom bekérés alapján)? x
A kockázat az exportőrrel szemben áll fenn és ugyanazon ügylet tekintetében nincsen olyan rendelkezés, ami a vevőre telepíti a visszafizetés kockázatát? x

Azon ügyletek, amelyek kívül esnek a szűrőfeltételeken – vagyis 2 év alatti kockázatvállalási időtartamú és projekthez nem kapcsolódó áru/szolgáltatás, illetve hadászati és mezőgazdasági alaptermékek (élőállat, gabona stb.) exportja, valamint nem az exportőrrel szemben fennálló kockázat –, nem kerülnek besorolásra és „K” jelzéssel ellátva mentesülnek a környezeti és szociális eljárás további lépései alól.

Szűrés – a szűrés során értékelik az exportőr által rendelkezésre bocsátott információk összességét. Amennyiben az előszűrés eredménye alapján a projekt az eljárás hatálya alá tartozik, úgy további szűrés szükséges. A szűrés eszköze a szűrőkritériumok listája.

A szűrést csak azokra az állami háttérrel biztosított projektekre, vagy projekthez kapcsolódó ügyletekre kell alkalmazni, amelyeknél a kockázatvállalás ideje a 2 évet meghaladja, továbbá ha az ügylet értéke nagyobb, mint a 10 millió SDR, illetve ha a projekt szenzitív területet vagy szektort érint valamint a szűrés eredménye alapján feltételezhető, hogy a projekt megvalósítása potenciális környezeti kockázattal jár.

Besoroló kérdések:
Kérdés Igen Nem
Az ügylet új projekt-e? x
Az ügylet olyan áru/szolgáltatás export-e, mely egy meglévő projekt kibocsátásában vagy funkciójában tárgyi változtatást eredményez? x
Az ügylet értéke nagyobb-e, mint 10 millió SDR? x
Az Eximbank vagy más IFIs, illetve ECA finanszírozza-e, vagy együttbiztosítjuk-e? x
Az ügylet tárgya a fogadó ország jogszabályai szerint kötelező Környezeti Hatásvizsgálathoz kötött-e? x
Szenzitív gyanús-e az ügylet tárgya? (Szerepel-e az OECD Ajánlás I. sz. mellékletében található listán) x

Besorolás – a projekt két főkategóriába (új projekt vagy meglévő létesítmény) és három környezeti és szociális kockázati kategóriába kerül besorolásra (A – érzékeny, B – mérsékelt, C – semleges). Amennyiben indokolt és a besoroláshoz szükséges, úgy további információ kérhető be az exportőrtől.

A besorolás az ügyletszűrő gyorsteszt (alapkérdések és besoroló kérdések), valamint a környezeti és szociális vizsgálati kérdőív  (továbbiakban: Kérdőív) eredményei alapján történik.

Környezeti és szociális kategóriák jellemzői:

  • A kategória: ha a projekt jelentősen káros, visszafordíthatatlan környezeti és szociális hatásokkal rendelkezik és/vagy ezek a környezeti és szociális hatások a projekt fizikai helyszínén túlmutatnak. Továbbá „A” kategóriába sorolhatók azon ügyletek, amelyek érzékeny szektorhoz tartoznak, vagy érzékeny területet érintenek.
  • B kategória: ha a projekt potenciális környezeti és szociális hatásai kevésbé kedvezőtlenek, mint az „A” kategóriába tartozó projekt esetében. A „B” kategóriás projektek hatásai enyhébbek, lokalizálhatók, helyspecifikusak, illetve a káros környezeti hatásuk visszafordítható.
  • C kategória: ha a projekt minimális vagy semmilyen potenciális környezeti és szociális hatással rendelkezik.

Az ügyletet akkor kell besorolni, ha az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

  • a projekt érzékeny területre és szektorba esik, ezáltal potenciális környezeti veszélyt hordoz magában;
  • ahol a bank kockázatvállalása 10 millió SDR vagy annál nagyobb értékű;
  • nagy a valószínűsége, hogy a projektnek súlyos emberi jogi hatása van.

A besorolás rugalmasan változhat az eredeti kategóriához képest (átminősítés), amennyiben az információk köre, mélysége, ütemezése szükségessé teszi, az ügylet sajátosságait eseti alapon mérlegelve.

Környezeti és szociális kockázati kategóriákhoz rendelt információk köre:

Értékelés – Az ügylet környezeti és szociális hatásainak értékelése a Kérdőív, illetve a projektre vonatkozó összes, releváns információ és dokumentáció alapján történik. A projektek értékeléséhez – környezeti és szociális kategóriától függően –, eltérő mélységű információkra van szükség.

„A” kategóriába tartozó projekt finanszírozásának elbírálásához az ügyfélnek Környezeti és szociális hatáselemzést   kötelező benyújtania a környezeti hatásokról, illetve tervdokumentumokat az azokat mérséklő, kompenzáló intézkedésekről. A mérsékelt környezeti hatással rendelkező, „B” kategóriás projektek értékelése során eseti alapon kérhető be Környezeti és Szociális Hatástanulmány, de a projekt besorolása és értékelése a Kérdőív eredménye alapján, valamint a releváns környezeti hatásokat bemutató dokumentumok figyelembe vételével történik. „C” kategóriás projektek esetében csak a Kérdőív kiértékelésének eredményét, valamint a rendelkezésre bocsátott dokumentumok értékelését veszik figyelembe, mivel az ügylet környezeti és szociális kockázatai elhanyagolhatóak. A Kérdőív kiértékelését követően azonban további dokumentumok kérhetők be.

Döntés – a bank a környezeti és szociális hatások értékelésénél döntően az ügyfél felelősségébe tartozó információkra támaszkodik. Az ügyfél felelőssége, hogy a szükséges dokumentációkat, alap- és kiegészítő információkat, a bank rendelkezésére bocsássa. Ezen felül a bank az ügyféltől független információkat is beszerezhet, ha szükségesnek ítéli (pl. finanszírozótól, más biztosítótól, zöld szervezettől stb.)

Az átvilágítás eredményei alapján, az ügylet befogadásra, feltételes befogadásra, elutasításra kerül.

A döntés komplex értékelésen alapul, amely során a bank befogadja (feltétel nélkül vagy a feltételekhez kötött módon) az ügyletet, ha az előzetesen megszabott kritériumoknak megfelel. A nemzetközi ajánlás szerint a bank akkor nem fogadhatja be az üzletet, ha a projekt megvalósítása nem felel meg a célország műszaki szabványainak, előírásainak, illetve a mértékadó fejlett nemzetközi szabványoknak (amelyik a szigorúbb), vagy a megvalósítása súlyos környezeti és szociális hatást eredményez, illetve a helyreállítási, kárenyhítési, kompenzációs intézkedések nem ellensúlyozzák a káros környezeti hatásokat.

Monitoring –     minden „A” kategóriás projektfinanszírozású ügylet esetén az ügyfél vállalja az utólagos monitoring jelentések időszakos megküldését szükséges. Egyéb projektek kapcsán, ahol a bank szükségesnek ítéli, egyedi elbírálás szerint monitoring jelentést kérhet be az ügyféltől, hogy a projekt környezeti és szociális hatásait nyomon tudja követni. Amennyiben a befogadásnál feltételként kikötésre került a projekt monitoring, akkor az ügyfélnek meghatározott időközönként a környezeti és szociális hatásról monitoring jelentést kell biztosítania mindaddig, amíg a kockázatviselés ideje fennáll.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2021 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2021 EXIM Все права защищены

Teljes kamat mátrix
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme Ügyfélkamat
1. év 2-3. év 4-6. év
KKV EUR 0,10% 0,19% 0,69%
  HUF forgóeszköz 720 M alatt 0,10% 0,10%  
  HUF 0,55% 0,80% 1,30%
  USD* 2,25% 2,50% 3,00%
NV EUR 0,19% 0,69% 1,69%
  HUF 0,80% 1,30% 2,30%
  USD* 2,50% 3,00% 4,00%
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR