Az EXIM Szervezeti Felépítésében megjelenő szervezeti egységek feladata

1.  A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

 • Vezérigazgatói Kabinet
  Feladata vezérigazgató tevékenységének széles körű támogatása – beleértve a PR tevékenységet is –, szervezés, koordinálás, információs háttér biztosítása; kapcsolattartás a közigazgatás és a gazdaságirányítás szereplőivel, nemzetközi szervezetekkel; szakmai- és ügyfélkapcsolatok (magyar és külföldi ügyfelekkel, önkormányzatokkal) fenntartása, bővítése; az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai által kért egyedi információszolgáltatás koordinálása.
 • Belső Ellenőrzés
  Az EXIM függetlenített belső ellenőrzési szervezete, mely biztosítja az EXIM törvényes, szabályos, kockázatmenedzselt, átlátható működését, az EXIM és ügyfelei eszközeinek, a tulajdonos érdekeinek védelmét.
 • Jogi Iroda
  Ellátja az EXIM üzletszerű működését elősegítő, illetve az EXIM fő tevékenységi körébe nem tartozó, valamint egyéb jogi vonatkozású feladatokat, továbbá az EXIM döntéshozó testületeinek működésével kapcsolatos döntés koordinációs tevékenységet, és az üzleti és a workout terület feladatkörébe tartozó ügyletekhez kapcsolódó szerződésírással kapcsolatos tevékenységet, valamint gondoskodik az EXIM szabályozási tevékenység körébe tartozó feladatainak ellátásáról.
 • Marketing és Kommunikáció
  Feladata az EXIM stratégiai kommunikációjának, marketing tevékenységének, valamint a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos teendők koordinálása, továbbá a törvény alapján fennálló közzétételi kötelezettségek teljesítését biztosító folyamat és szabályozás kialakítása, a végrehajtás felügyelete.
 • Humánpolitika
  Feladta az Exim létszám-, bér és személyi jellegű egyéb költségeinek éves tervezése, továbbá a HR kontrolling feladatok ellátása; az EXIM egységes munkaköri struktúrájának kialakítása, valamint a javadalmazási és béren kívüli juttatási rendszer működtetése, fejlesztése.
 • Adatvédelmi Tisztviselő
  Felelős az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos egyéb belső szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartásáért.
 • Vezérigazgatói Tanácsadók
  Feladatuk a vezérigazgató felkérése alapján a döntés-előkészítésben való aktív részvétel, továbbá részvétel az EXIM új termékei és alternatív finanszírozási eszközei bevezetésével kapcsolatos előkészítő munkálatokban, egyeztetésekben.
 • Pénz-és Tőkepiaci Műveletek
  Az EXIM saját tőkebefektetéseinek egységes kezelése körében az EXIM tulajdonában lévő vállalati befektetések és tőkealapok tulajdonosi irányítására hatáskörrel bíró döntéshozó fórumok, társasági szervek, képviseleti testületek döntéseinek előkészítése, előterjesztése és végrehajtása, illetve az EXIM tulajdonosi joggyakorlásával érintett egyéb, a szakmai bizottságok, illetve a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztések, tájékoztatók és egyéb tervezetek elkészítése. Feladata továbbá a Bank üzleti tevékenységéhez szükséges források biztosítása, az eszköz-forrás szerkezet menedzselése, piaci kockázatoknak való kitettség figyelemmel kísérése, deviza-, pénz- és tőkepiaci üzletek kötése.

2.  A vezérigazgató-helyettes(ek) és az ügyvezető igazgató(k) közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Az üzleti vezérigazgató-helyettes által felügyelt és irányított szervezeti egységek:

 • Üzleti Kabinet
  Feladta az üzleti terület, valamint az üzleti vezérigazgató-helyettes tevékenységének széles körű támogatása, továbbá az ügyfél megkeresések kezelése.
 • Vállalatfinanszírozás és Hitelfedezeti Garancia
  A belföldi vállalati, nem projektkockázatú ügyletekre vonatkozóan végzi az üzleti stratégiában meghatározott célpiaci ügyfélkör és ügyfelek felkutatását, a lehetséges értékesítési csatornák feltérképezését, az ügyfél akvizíciós tevékenység operatív lebonyolítását, valamint az ügyfélkapcsolat létrejötte után az ügylet termékszinten történő teljes körű operatív kezelését; továbbá teljes körűen ellátja a Hitelfedezeti Garanciaprogram operatív és termékfelelősi feladatait, ellátja a kapcsolódó agrár termékek termékfelelősi feladatait.
 • Export Finanszírozás, Biztosítás és Nemzetközi Kapcsolatok
  A külföldi, nem projektkockázatú közép- és hosszú lejáratú ügyletekre, valamint a rövid lejáratú külföldi kockázatú ügyletekre vonatkozóan végzi az üzleti stratégiában meghatározott exportőri ügyfélkör felkutatását, a kapcsolódó akvizíciós tevékenység operatív lebonyolítását, az ügylet előkészítésének továbbfolytatásáról szóló döntést követően az ügylet termékszinten történő teljes körű operatív kezelését és kapcsolattartást a már meglevő ügyfelekkel. Továbbá az EXIM nemzetközi partnerkapcsolatainak bővítése céljából kapcsolatok kiépítése és ápolása.
 • Projekt- és Strukturált Finanszírozás
  A belföldi és külföldi vállalati projektkockázatú ügyletekre vonatkozóan végzi a hitelképesség vizsgálatot, ehhez a meghatározott dokumentumok beszerzését, feldolgozását; az ügyfélkapcsolat létrejötte után az ügylet termékszinten történő teljes körű operatív kezelését.
 • Refinanszírozás
  Feladata az EXIM-mel együttműködési megállapodást kötött, Magyarország területén működő, az Eximtörvényben meghatározott alanyi kör részére nyújtott célzott (a hitelprogramokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodásokban, hitelprogramonként meghatározott célok megvalósítása érdekében végzett) refinanszírozás.
 • Termékfejlesztés és Értékesítés támogatás
  Folyamatosan nyomon követi az EXIM tevékenységéhez kapcsolódó finanszírozási trendeket, más ECA-k, a kereskedelmi bankok gyakorlatát, részt vesz a termékekhez kapcsolódó üzletpolitika kialakításában, valamint közreműködik a banki termékekhez kapcsolódó, külső partnerekkel való együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában. Továbbá a hitelezési folyamatokban támogatja az adósminősítési, kintlévőség minősítési felülvizsgálatot és a monitoring tevékenységet.

A pénzügyi vezérigazgató-helyettes által felügyelt és irányított szervezeti egységek:

 • Pénzügyi Kabinet
  Segíti a pénzügyi vezérigazgató-helyettest, illetve a Pénzügyi Kabinetet vezetőt feladatai ellátásában, amelynek során elsősorban koordináló, előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el.
 • Számvitel
  Az EXIM üzletszerű tevékenységére vonatkozó nyilvántartásait vezeti. Ennek körében ellátja a gazdasági események pénzügyi és számviteli elszámolását, az EXIM könyveiben történő teljes körű és valós rögzítését, elkészíti az EXIM pénzügyi beszámolóit. Ellátja az EXIM egészére vonatkozó számviteli felügyeletet, számviteli (illetve adó) szakmai iránymutatást és számvitelszervezést.
 • Kontrolling és Jelentésszolgálat
  Elkészíti az EXIM éves és középtávú tervét és költségvetését, a döntéshozókat támogatja a vezetői információs rendszer működtetésével. Koordinálja, szervezi és teljesíti az EXIM jelentésszolgálatát, valamint az irányító testületek felé történő beszámolást
 • Stratégiai Elemzés
  Meghatározott ügyeletek tekintetében nemzetgazdasági hatásszámításokat végez és az EXIM portfóliója szintjén foglalkozik nemzetgazdasági hatásszámítások módszertani kérdéseivel, frissítésével, továbbá részt vesz az EXIM stratégia-alkotási folyamatban.

A kockázatkezelési ügyvezető igazgató felügyeli és irányítja az alábbi szervezeti egységeket:

 • Vállalati és Strukturált Kockázatkezelés, Work Out
  Az EXIM tulajdonában lévő vállalati befektetések és tőkealapok, illetve az EXIM tulajdonosi joggyakorlásával érintett egyéb befektetési ügyletek vonatkozásában a fizetési kockázatokkal kapcsolatos elemzési, véleményezési és javaslattételi feladatok elvégzése, az EXIM követeléskezelési feladatainak ellátása.
 • Kockázatkezelés Módszertan, Kárkezelés
  Elkészíti az EXIM Kockázatkezelési stratégiáját, szuverén és országkockázatokat elemez, értékel, országlimitek - és kockázatvállalási elvek alakít ki, a pénzügyi intézmények minősítési és limit megállapítási eljárásait kidolgozza, részt vesz az Eximbank árazásában.
 • Back Office
  Feladata az EXIM által végzett üzleti tevékenységek analitikus nyilvántartása, az üzleti eseményeknek az EXIM könyveiben való rögzítése, a pénzforgalmi műveletekkel, valamint a hitelellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos teendők ellátása.

Az operációs ügyvezető igazgató felügyeli és irányítja az alábbi szervezeti egységeket:

 • Compliance
  Az EXIM compliance kockázatainak azonosítása, kezelése, a belső, compliance kontroll mechanizmusok kiépítésé.
 • Bank- és Információbiztonság
  Feladata a fizikai biztonsági kockázatok felmérése, azok megfelelő kezelése, a folyamatos működés biztosítása és a szervezet védelme, valamint az információbiztonsági feladatok ellátása (így különösen az informatikai üzem- és üzemeltetés-biztonsági tervezésben, az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervezésben való aktív részvétel, véletlen és/vagy szándékos adatszivárgás megelőzése, detektálása, a létfontosságú infrastruktúra kijelölés kapcsán jelentkező információbiztonsági feladatok végrehajtása).
 • Beszerzés és Üzemeltetés
  Feladata az EXIM beszerzési folyamatainak működtetése, koordinálás, valamint a beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai adatszolgáltatási feladatok ellátása, a folyamatos munkavégzési feltételek biztosítása, a zavartalan üzemeltetés fenntartása.
 • Projekt Iroda és projekt erőforrás menedzsment
  Tervezi és koordinálja a projektirányítási erőforrásokat, gondoskodik a szükséges külső és belső erőforrások rendelkezésre állásáról, gazdálkodik az egyes szerződésekben lekötött külső fejlesztési és támogatási kapacitásokkal, részt vesz a kiszervezési döntések előkészítésében, valamint ellátja a projektek koordinálásával kapcsolatos feladatokat.

Az informatikai ügyvezető igazgató felügyeli és irányítja az alábbi szervezeti egységeket:

 • IT Kontrolling
  Feladata az IT szakmai folyamatok (pl. változáskezelés, incidenskezelés, stb.) fejlesztésének koordinálása, valamint az informatikai működési költségek és kapcsolódó beruházások tervezésének koordinálása, az informatikai beruházások ütemezése és ellenőrzése, továbbá a megvalósításhoz szükséges erőforrás és költségallokáció tervezése.
 • IT Operáció
  Feladata létrehozni az EXIM üzletmenetét és céljait támogató informatikai infrastruktúrát, továbbá azt az üzleti elvárásoknak megfelelően hatékonyan üzemelteti, fenntartja az üzemeltetésben vállalt szolgáltatási szinteket, támogatja a felhasználókat az informatikai rendszerek használatában, valamint folyamatosan fejleszti az érintett informatikai szolgáltatásokat az üzleti igényeknek megfelelően
 • IT Fejlesztés
  Az EXIM informatikai alkalmazói rendszereit üzemelteti, támogatja, karbantartja és fejleszti.

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk. A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban szabályzat

megértettem

Mik azok a „cookie-k”, avagy a „sütik”

 • Egyes általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

A "sütik" célja

 • a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
 • a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
 • statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk
 • a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően

Ilyen "sütiket" használunk 

 • "munkamenet sütik"
  A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
 • "használatot támogató sütik"
  Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. 
 • "teljesítményt biztosító sütik" segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat. Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.
  A honlapunk a Google Analytics analitikai célú sütijeit használja. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Maximális biztonság

 • Lényeges, hogy a bank a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása

 • A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét.
 • Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.