HU | EN | RU

Az EXIM Etikai Forródrótja Etikai Kódex

Az EXIM számára kulcsfontosságú a felelős és etikus működés. Az EXIM olyan környezetet biztosít, amelyben az alkalmazottak biztonságban érezhetik magukat, ha szóvá teszik és azonosítják a problémákat és aggodalmaikat, többek között az etikátlan vagy törvénytelen tevékenységeket.

Az EXIM arra ösztönzi a munkavállalóit, partnereit és mindenki mást, akivel üzleti kapcsolatban áll, hogy jelentsék be az esetleges szabálytalan viselkedéssel, potenciális érdekellentétekkel, illetve az Etikai Kódex és más irányelvek vagy eljárások ismert megsértéseivel kapcsolatos aggályaikat.

Ennek érdekében az EXIM az elfogadhatatlan magatartások bejelentését lehetővé tevő kommunikációs csatornát működtet a munkavállalói, a Bankkal szerződéses viszonyban álló, vagy egyéb személyek számára, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

Az EXIM elfogadhatatlan magatartásnak tekint minden olyan cselekményt, magatartást, amely
• illegális, tisztességtelen vagy etikátlan,
• bármely a Bank tevékenységét érintő jogszabály vagy felügyeleti előírás megsértését eredményezi,
• a Bank előírásainak és szabályainak megsértését eredményezi.

A bejelentéssel összefüggően az EXIM az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatot kezel, a bejelentés különleges személyes adatot nem tartalmazhat, így azt az EXIM nem is kezeli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét meg kell adni, továbbá kérjük arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi. A rosszhiszemű bejelentés jogi következményt vonhat maga után.

Az EXIM a bejelentő személyazonosságát az eljárás teljes időtartama alatt bizalmasan kezeli, továbbá a vizsgálat lezárásáig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat titokban tartja.

Az EXIM a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett, továbbá a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálatát mellőzheti.

Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálat határideje 30 nap, amely indokolt esetben legfeljebb 90 napra meghosszabbítható.

A szabályellenes tevékenység gyanújának bejelentése az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül tehető meg:

• e-mailben – a  címen,
• postai úton – a 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48. levélcímen,
• üzenetrögzítőn hagyott hangüzenet formájában – a 06-1-3749-170-es telefonszámon.

Az eljárásra vonatkozó részletes szabályokat az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. közös Etikai Kódexe tartalmazza.

  Etikai Kódex

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены